İndirmeler

BaĞKUR

BASAMAK YÜKSELTME DİLEKÇESİ Bağ-Kur Basamak Yükseltme Dilekçesi
EMEKLİLİK TALEP FORMU Bağ-Kur Emeklilik Talep Formu
İB FORMU Bağ-Kur İşi Bırakma Formu
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI TALEP Bağ-Kur İsteğe Bağlı Sigortalılık Talep Dilekçesi
SAĞLIK KARNESİ TALEP FORMU Bağ-Kur Sağlık Karnesi Talep Formu
SİGORTALILIK BELGESİ Bağ-Kur Sigortalılık Belgesi

 

BEYANNAMELER

YILLIK GELİR VERGİSİ Gelirini Mart Ayında Beyan Eden Mükellefler Tarafından Doldurulacak Beyanname
YILLIK GELİR VERGİSİ (Basit Usul) Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlardan İbaret Olanlar İçin
YILLIK GELİR VERGİSİ (Gmsi) Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin
GMSİ EK FÖY Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Ek Föy
YILLIK KURUMLAR VERGİSİ
Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi
KURUM ORTAKLARINA İLİŞKİN FORM Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim
GEÇİCİ VERGİ Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi Beyannamesi
DAMGA VERGİSİ D.V. Kanunu Gereğince Makbuz Karşılığı Ödenecek Damga Vergisine İlişkin Beyanname
HİZMET VERGİSİ (Sigorta) Sigorta Muameleleri İçin Hizmet Vergisi Beyannamesi
HİZMET VERGİSİ ( Banka) Banka Muameleleri İçin Hizmet Vergisi Beyannamesi
KATMA DEĞER VERGİSİ ( 1 ) Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1 Nolu
KATMA DEĞER VERGİSİ ( 2 ) Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 Nolu
MUHTASAR BEYANNAME G.V.K. 94 üncü ve Geçici 67 inci Maddeleri ile K.V.K. 15 inci ve 30 uncu Md. Göre
ŞANS OYUNLARI Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi

 

BÖLGE ÇALIŞMA

EK-1 Çalışma Bakanlığı Ek-1 Formu (Yeni İşe Alınan İşçiler İçin)
EK-2 Çalışma bakanlığı Ek-2 Formu (Hizmet Akdi Sona Eren işçiler İçin)
İŞYERİ BİLDİRGESİ Bölge Çalışma Müdürlüğü İşyeri Bildirgesi
İŞ KAZASI FORMU İşyeri Kaza Bildirim Formu

 

İŞKUR

AYLIK İŞGÜCÜ ÇİZELGESİ Türkiye İş Kurumu Aylık İşgücü Çizelgesi
İŞGÜCÜ İSTEM FORMU Türkiye İş Kurumu İşgücü İstem Formu
İŞTEN AYRILMA BİLDİRGESİ (İAB) Türkiye İş Kurumu İşten Ayrılma Bildirgesi
İŞYERİ BİLGİ FORMU Türkiye İş Kurumu İşyeri Bilgi Formu

 

mALİ TABLOLAR

BİLANÇO Formüllü Ayrıntılı Bilanço
FON AKIM TABLOSU Fon Akım Tablosu
GELİR TABLOSU Formüllü Ayrıntılı Gelir Tablosu
KAR DAĞITIM TABLOSU Kar Dağıtım Tablosu
NAKİT AKIM TABLOSU Nakit Akım Tablosu
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU Özsermaye Değişim Tablosu
SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU Satışların Maliyeti Tablosu

 

SSK

ASKERLİK BORÇLANMASI TALEP Sosyal Sigortalar Kurumu Askerlik Borçlanması Talep Dilekçesi
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ Sosyal Sigortalar Kurumu Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
DİZİ PUSULASI Sosyal Sigortalar Kurumu İşe Giriş Bildirgeleri Dizi Pusulası
EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU SSK Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu
EK - 9 FORMU Sm, Smmm ve Ymm Hizmetlerine İlişkin Bildirim Formu
EMEKLİLİK DİLEKÇESİ Sosyal Sigortalar Kurumu İçin Emeklilik Başvuru Dilekçesi
İSTEĞE BAĞLI SSK BAŞVURU SSK İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ Sosyal Sigortalar Kurumu İşçi İşe Giriş Bildirgesi
İŞYERİ BİLDİRGESİ Sosyal Sigortalar Kurumu İşyeri Bildirgesi
SAĞLIK BELGESİ Sigortalının Eş ve Çocukları İçin Altı Aylık Vizite Kağıdı
SİGORTA KOLU TERCİH BİLDİRİMİ Emekli Çalışanlar İçin Sigorta Kolu Tercih Bildirim Formu
SİGORTALI HESAP FİŞİ Sosyal Sigortalar Kurumu Sigortalı Hesap Fişi
TAHSİS TALEP BEYAN VE TAAHHÜT SSK Emeklilik Talebi Beyan ve Taahhüt Belgesi
VİZİTE KAĞIDI (SİGORTALI) Sigortalı İçin Vizite Kağıdı
VİZİTE KAĞIDI (EŞ VE ÇOCUK) Sigortalının Eş ve Çocukları İçin Vizite Kağıdı

 

TİCARET SİCİL

ANASÖZLEŞME  Limited Şirket Anasözleşme Örneği
İŞYERİ BİLGİLERİ Şirket Kuruluş Bildirimi Ekinde Verilen İşyeri İle İlgili Bilgi Formu
ODA KAYIT BEYANNAMESİ Tüzel Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi
ŞİRKET KURULUŞ BİLDİRİM FORMU Şirket Kuruluş Bildirimi Formu
SMMM BİLGİLERİ FORMU Şirket Kuruluş Bildirimi Ekinde Verilen SMMM Bilgilerini Gösteren Form
TAAHHÜTNAME  Ticaret Sicili Tüzüğü'nin 29.Maddesi Gereğince
TESCİL TALEP DİLEKÇESİ  Şirketin Ticaret Siciline Tescil ve İlanına İlişkin Talep Dilekçesi
YETKİ BELGESİ TALEP  Şirket Müdürü/leri İçin Yetki Belgesi Talep Dilekçesi

 

VERGİ

AMORTİSMAN LİSTESİ ATİK'in Faydalı Ömür ve Normal Amortisman Oranları Listesi
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ BORDROSU Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro
DAVA DİLEKÇESİ Vergi Mahkemesi Dava Dilekçesi Örneği
E-BEYANNAME BAŞVURU FORMU E-Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu ve Taahhütnamesi
E-BEYANNAME SÖZLEŞMESİ E-Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi
FAALİYET KODLARI Faaliyet Kodları Listesi
HESAP ÖZETİ İşletmeler İçin Hesap Özeti Şablonu
KİRA STOPAJ LİSTESİ  Kira Ödemelerinden Yapılan Kesintileri Gösterir Liste
MAHSUP TALEP FORMU-1 Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsubu İçin Form - 1
MAHSUP TALEP FORMU-2 Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsubu İçin Form - 2
PERFORMANS DER. BİL.-BİLANÇO Bilançolar İçin Performans Derecelendirme Bildirimi
PERFORMANS DER. BİL.-İŞLETME
İşletmeler İçin Performans Derecelendirme Bildirimi
PERFORMANS DER. BİL.-S.MESLEK Serbest Meslek Defterleri İçin Performans Derecelendirme Bildirimi
SOSYAL GÜVENLİK BİLGİ FORMU G.V. Mükellefiyeti Başlayan ve Sona Erenler İçin Resen Tescil Sosyal Güv.Bilgi Formu
UZLAŞMA DİLEKÇESİ Uzlaşma Dilekçesi Örneği
VERGİ LEVHASI Vergi Levhası
VERGİ KODLARI
Vergi Kodları Listesi
YAZAR KASA BİLDİRİM DİLEKÇESİ Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Bildirim Formu

 

DİĞER

AİLE DURUMU BİLDİRİMİ Aile Durumu Bildirim Formu
BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği
BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Örneği
FESİH BİLDİRİM TEBLİGATI
4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fesih Bildirimi Tebligatı
İBRANAME İşten Ayrılan İşçi İçin İbraname Örneği
KİRA KONTRATI  Kira Sözleşmesi Örneği
SAĞLIK RAPORU Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait Sağlık Raporu
SERMAYE TESPİT RAPORU Smmm Sermaye Tespit Tutanağı
TEKDÜZEN HESAP PLANI Tekdüzen Hesap Planı 
TOPLU İŞÇİ ÇİZELGESİ 1175 SK ve 506 SK Uyarınca İşyerinde Çalışanlar Durumu Çizelgesi
TÜRMOB SÖZLEŞME Meslek Mensupları ile Mükellefler Arasında Düzenlenen Sözleşme
ÜCRETLİ İZİN İSTEK FORMU Ücretli İzin Hakkını Kullanmak İsteyen İşçi İçin İstek Formu
ÜCRETLİ İZİN CETVELİ Yıllık Ücretli İzin İzlenimi

 

ÜCRETSİZ PROGRAMLAR

ACROBAT READER e-beyannameleri ve tahakkuk fişlerini görüntülemeyi sağlayan program
BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMI
e-beyanname hazırlayabilmek için gerekli olan program
İŞ KANUNU PROGRAMI İş kanununun tam metnini bulabileceğiniz,arama yapabileceğiniz program
VERGİ İADESİ PROGRAMI Vergi iadesi tutarını TL ve YTL olarak hesaplayabileceğiniz program